Handelsvilkår, betingelser og forbrukerinformasjon fra CLP Trading

1. Gyldighetsområde

1.1 Disse handelsvilkårene og -betingelsene er framsatt av " CLP Trading GmbH " (heretter "selger"), og gjelder for alle avtaler som inngås mellom kunde og selger angående salg av produkter og/eller tjenester som tilbys via selgers nettsider. Med mindre annet er avtalt, vil kundens eventuelle egne kjøpsbetingelser derfor kjennes ugyldige.

1.2 Kunder innenfor betydningen av paragraf 1.1 kan være både forbrukere og næringsdrivende. Som forbruker regnes enhver fysisk person som inngår en avtale til et formål som ikke kan tilskrives verken kommersielle eller yrkesrelaterte aktiviteter. Som næringsdrivende regnes enhver fysisk eller juridisk person eller partnerskap som inngår en avtale som en del av sine faglige eller kommersielle aktiviteter.

2. Avtaleinngåelse

2.1 Produktvisningene i selgers nettbutikk regnes som juridisk bindende tilbud til kunden.

2.2 Kunden kan akseptere tilbudet enten skriftlig, pr. faks, pr. e-post eller ved å utfylle bestillingsskjemaet i selgers nettbutikk. Ved bestillinger som foretas gjennom bestillingsskjemaet, oppgir kunden først sine personlige opplysninger og klikker deretter på "Bestill"-knappen. Ved å klikke på "Bestill"-knappen i det siste trinnet av bestillingsprosessen, utløses en juridisk bindende kjøpsavtale for varene som måtte befinne seg i handlekurven. Før endelig avgivelse av bestillingen kan alle opplysninger løpende endres ved hjelp av standard tastatur- og musefunksjoner. Alle opplysninger angående bestillingen vil i tillegg vises i en bestillingsoversikt før endelig avgivelse av bestillingen, og kan også korrigeres eller endres i denne forbindelse.

2.3 Selger bekrefter å ha mottatt bestillingen pr elektroniske midler (dvs. pr. faks eller e-post). Selger kan akseptere kundens bestilling ved skriftlig eller elektronisk ordrebekreftelse, eller ved å levering av varen(e) innenfor fem dager. Selger har rett til å nekte å godta bestillingen.

2.4 Vi lagrer avtaleteksten og sender deg bestillingsopplysningene samt handelsvilkårene og -betingelsene våre pr. e-post. Vilkårene og betingelsene våre kan til enhver tid også leses på nettsidene våre. Du kan finne informasjon om dine tidligere bestillinger under "Min brukerkonto".

2.5 Informasjon og kontakt angående bestillingen foregår pr. e-post og ved hjelp av automatiserte ordrebehandlingssystemer. Kunden må derfor forsikre seg om at riktig e-postadresse er oppgitt i forbindelse med bestillingen, slik at e-post fra selger kan mottas på denne adressen. Spesielt bes kunder som benytter seg av spamfilter å forsikre seg om at alle e-poster sendt fra selger, eller eventuelle tredjeparter ansvarlig for effektuering av bestillinger, kan leveres til adressen som er oppgitt.

3. Opplysninger om angrerett (returrett)

Kjøpere fra Norge har ikke angrerett som definert i EU-regelverket om forbrukervern. Det vil si at kunder fra Norge kan ikke returnere kjøpt vare. Får en kunde levert skadet vare eller vare som avviker fra den som var bestilt, så får kunden enten levert den bestilte varen kostnadsfritt og i feilfri tilstand eller en rabatt etter avtale med selgeren. Retur av skadet eller feillevert vare foretas på selgerens bekostning.

4. Priser og betalingsvilkår

4.1 Selgers angitte priser er endelige, dvs. at de inneholder samtlige skatter og avgifter. Ekstra tilkommende leveringskostnader er oppgitt i hver enkelt produktbeskrivelse.

4.2 Norske kunder har følgende betalingsmuligheter, såfremt annet ikke er oppgitt i produktbeskrivelsen for det aktuelle produktet: 
1. Forhåndsbetaling, som kan skje på følgende måter; 
- Bankoverføring 
- Nettoverføring (BankAxept) 
- PayPal 
- Kreditt- eller betalingskort 
2. Oppkrav 

4.3 Hvis man velger å forhåndsbetale, må betaling foretas straks etter at bestillingen er gjennomført.

44 Kunden har kun rett til motregning hvis motkravet er ubestridt, rettslig etablert eller godkjent av selger.

4.5 Kunden kan kun utøve tilbakeholdelsesretten i tilfeller som angår ett og samme kontraktsforhold.

5. Leverings- og fraktbetingelser

5.1 Varer sendes avsted regelmessig og leveres til kundens leveringsadresse. Leveringsadressen oppgis i forbindelse med bestilling gjennom selgers nettbutikk. Kunder som betaler via PayPal må være oppmerksomme på at det ikke er adressen de har oppgitt til denne tjenesten som gjelder som leveringsadresse. Hvis det ikke er angitt noen bestemt leveringsadresse regnes fakturaadressen som gyldig leveringsadresse.

5.2 Hvis levering til kunden ikke er mulig, sender fraktselskapet varen(e) tilbake til selger, og kunden må bære kostnadene for den mislykkede leveringen. Dette gjelder ikke dersom kunden ikke kan holdes ansvarlig for det mislykkede leveringsforsøket, eller dersom kunden på denne måten utøver angreretten.

5.3 I utgangspunktet overføres risiko for tap eller utilsiktet forringelse av de(n) solgte varen(e) til kunden i forbindelse med levering til kunden eller annen autorisert mottaker. Dersom kunden er næringsdrivende (som opptrer i utøvelsen av sin virksomhet eller yrke), overføres imidlertid risikoen for tap eller utilsiktet forringelse av varen(e) i forbindelse med utlevering av varen(e) til transportselskapet.

5.4 For næringsdrivende og bedriftskunder gjelder alle oppgitte leveringsfrister som riktig og punktlig levering, med mindre selger har utført en konkret sikringsforretning og ikke selv kan lastes for manglende lagerbeholdning.

6. Eiendomsforbehold

6.1 De(n) leverte varen(e) forblir selgers eiendom inntil fullstendig betaling er mottatt.

7. Erstatningsansvar ved feil eller mangler

7.1 Dersom det foreligger feil eller mangler ved et produkt, gjelder lovens alminnelige bestemmelser, med følgende avvik:

7.2 For bedriftskunder og andre næringsdrivende: 
utgjør en uvesentlig mangel i utgangspunktet ikke gyldig grunn til reklamasjon, er det selger som har valget når det gjelder gjenytelse, foreldes reklamasjonsretten for nye varer etter et år regnet fra dato for risikooverføring, 
foreligger det ved kjøp av brukte varer i utgangspunktet ingen reklamasjonsrett for feil eller mangler, begynner foreldelsesfristen ikke på nytt dersom det leveres en ny vare etter reklamasjon på feil eller mangler ved det første produktet.

7.3 For forbrukere er foreldelsesfristen for reklamasjon på feil og mangler 
- to år ved kjøp av nye varer, regnet fra dato for mottak av varen. 
- ett år ved kjøp av brukte varer, regnet fra dato for mottak av varen.

7.4 Næringsdrivende berøres ikke av tyske lovbestemmelser angående foreldelsesfrister for regress (§ 478 BGB). Det sammen gjelder for både forbrukere og næringsdrivende ved bevisst pliktforsømmelse og uredelig skjulte defekter.

7.5 For forbrukere og næringsdrivende omfatter ansvarsbegrensningene under punkt 9.1 & 9.2 ikke skader og refusjonskrav som kjøper kan gjøre gjeldende i henhold til rettslige forskrifter knyttet til reklamasjon på feil og mangler. For slike krav gjelder punkt

7.6 Dersom kunden er forretningsdrivende i henhold til tysk handelslov (§ 1 HGB), omfattes han/hun av inspeksjons- og klageplikt i henhold til § 377 av denne loven. Unnlater kunden inspisere varene i samsvar med disse pliktene, anses de som godkjent.

7.7 Forbrukere bes reklamere direkte til fraktselskapet dersom den leverte varen åpenbart er blitt skadet under transport, for på denne måte å informere selger. Selv om kunden unnlater å gjøre dette, påvirker det imidlertid ikke kundens juridiske og kontraktsmessige rett til reklamasjon på feil eller mangler.

7.8 Dersom det leveres en ny vare etter reklamasjon på feil eller mangler, er kunden forpliktet til å returnere den opprinnelige varen til selger innen 30 dager, for sistnevntes regning. Mangelvaren må returneres i samsvar med lovens bestemmelser for returnering av varer.

7.9 Retten til påberopelse av feil eller mangler kan ikke videreføres til andre.

8. Erstatningsansvar

8.1 Selger er juridisk fullt ut ansvarlig for tap av liv, helseskader og andre skader ved forsettlig eller grov uaktsomhet, ved bedrageri eller gjennom løfte om garanti, samt ved andre forpliktelser i henhold til obligatoriske lovbestemmelser, som for eksempel produktansvarsloven.

8.2 Ellers er selger juridisk ansvarlig i følgende tilfeller:

8.2.1 Såfremt selger i uaktsomhet har forsømt en vesentlig kontraktsforpliktelse (såkalt kardinalforpliktelse), er erstatningsansvaret for materielle skader begrenset til forutsigbare, typiske og gjennomsnittlige skader. Vesentlige kontraktsforpliktelser er forpliktelser som innholdet i kontrakten pålegger selger til den hensikt å oppfylle kontraktens formål, og hvis innfrielse en korrekt gjennomføring av kontrakten avhenger av, og hvis etterlevelse kunden normalt bør kunne stole på.

8.2.2 Såfremt selger i uaktsomthet har forsømt en uvesentlig kontraktsforpliktelse, er erstatningsansvaret begrenset til kontraktens verdi.

9. Merknader om behandling av personspesifikke data

9.1 CLP-Trading innhenter kundeinformasjon i forbindelse med effektuering av bestillinger. Behandling av kundespesifikk informasjon foretas av vår tjenesteleverandør „Afterbuy" (VIA Online GmbH i Krefeld, Tyskland). 
Personspesifikk informasjon vil kun bli gitt videre til "Afterbuy" i forbindelse med effektuering av internettbestillinger. Detaljer angående Afterbuys personvern samt VIA Online GmbHs personvernerklæring finnes under følgende link: http://www.afterbuy.de/Datenschutz.html.Personspesifikk informasjon vil i tillegg bli gitt videre til transportselskaper i forbindelse med effektuering av leveringer, og kun i den grad det er påkrevet for å kunne levere varen. Uten kundens samtykke vil CLP-Trading kun innhente, bearbeide og benytte kundeinformasjon i den grad det er nødvendig for å kunne effektuere kjøpskontrakten. Etter at kontrakten har blitt fullbyrdet og fullstendig betaling mottatt vil kundeinformasjon bli lagret i henhold til oppbevaringsfrister fastsatt av skatte- og handelslover. Etter at disse fristene er utløpt vil denne informasjonen bli slettet, med mindre kunden uttrykkelig har tillatt fortsatt bruk av denne informasjonen.

9.2 Uten kundens samtykke vil CLP-Trading ikke benytte kundeinformasjon til reklameframstøt eller markedsundersøkelser.

9.3 Kunden har til enhver tid mulighet til å henvende seg til oss for å få informasjon om hvilke opplysninger vi har lagret om ham/henne, samt endre eller slette disse opplysningene. Du kan kontakte oss på e-post: info@clp.de eller pr. post/faks.

9.4. Merknader om Cookies:
I denne butikken blir informasjon om innholdet i handlekurven din lagret ved hjelp av cookies, og kan dermed reproduseres ved ditt neste besøk på websiden vår. Når du oppretter en brukerkonto eller foretar en bestilling har vi bruk for din kundeinformasjon. Hvis du allerede er kunde hos oss kan du enkelt logge deg inn på brukerkontoen din ved å oppgi e-postadresse og ditt selvvalgte, personlige passord. Informasjon lagret i cookies vil dermed gjøre det enklere for deg å fylle ut bestillingsskjemaene. Du kan også velge selv å kontrollere nedlasting av cookies ved å endre innstillingene i nettleseren din. I Internet Explorer 6.x går du fram på denne måten for å gjøre dette: Verktøy>Alternativer for internett>Personvern>Avansert>Overstyr automatisk håndtering av informasjonskapsler>OK>OK

10. Lovvalg

10.1 I alle juridiske forhold mellom partene er det Forbundsrepublikken Tysklands lover som er gjeldende, med unntak av lover som omhandler internasjonalt salg av bevegelige varer. For forbrukere gjør dette lovvalget seg kun gjeldende i den grad ufravikelige lovbestemmelser i staten hvor forbrukeren har sitt bosted ikke fravikes til skade for forbrukeren.

10.2 Dersom kunden er forretningsdrivende, en juridisk person under offentlig lov eller et offentlig-rettslig særfond, vil eventuelle tvister relatert til kjøpsavtalen utelukkende avgjøres av lokale domsmyndigheter der hvor selger har sitt forretningssted. Det samme gjelder også dersom kunden ikke har tilknytning til en domstol i Tyskland eller et annet EU/EØS-land, eller dersom kundens bosted eller vanlige oppholdssted ikke er kjent på tidspunktet for søksmålet. Retten til å henvende seg til en annen domstol under en annen jurisdiksjon påvirkes ikke.

10.3 Alle mål og dimensjoner som er oppgitt i varebeskrivelsene er omtrentlige.